2018. feb 28.

Csákány Béla: A második triumvirátus I.

írta: Janguli
Csákány Béla: A második triumvirátus I.

Triptichon alulnézetből

csakany_bela.jpgCsákány Béla

INVOKÁCIÓ

Világbirodalommá emelkedésének időszakában az ókori Rómát két ízben is három-három szövetségre lépett erős férfiú vezette: előbb hét évig Ceasar, Pompeius és Crassus, majd Octavianus, Antonius és Lepidus újabb hét esztendőn át. Az ő uralmukat nevezi első és második triumvirátusnak a történelem, s hasonlatként ez a szó azóta is fel-felbukkan, amikor valamely területen három személy vitathatatlan hegemóniára tesz szert. Ha ez a terület a Hatalom, az együttműködés nem lehet hosszú életű. 

Bármelyik triumvir hatalmának növekedésével társaié csökken, s ez a folyamat végül egyikük egyeduralmába torkollik. Ha azonban a triumvirátust három nagy tudós alkotja, akkor tagjai nem egymástól, hanem az Ismeretlentől hódítanak el tartományokat az emberiség számára, s ez mindhármuk dicsőségét öregbíti. Ilyen triumvirátus hozta létre és virágoztatta fel a szegedi matematikai iskolát és annak intézményét, a Bolyai Intézetet 1925 és 1933 között: Riesz Frigyes, Haar Alfréd és Kerékjártó Béla. Eltávoztuk után 1948-ban jött létre a második matematikai triumvirátus: Rédei László, Kalmár László és Szőkefalvi-Nagy Béla, akik 1967-ig irányították együtt a nagy elődök létrehozta szellemi műhelyt. Emléküket mostantól közös emléktábla, triptichon hirdeti a szegedi Nemzeti Pantheonban. csakany_bela_triptichon.jpg Matematikusok (Kalmár LászlóRédei LászlóSzőkefalvi-Nagy Béla), bronz dombormű, Szeged, Dóm tér, készítette: Kalmár Márton, 2000.

Róluk írom ezeket a sorokat, de nem matematikus kollégáimnak. A korombeli magyar matematikusok - különösen a szegediek - kevés újat találnak bennük. Nem tagadom ugyan, örülnék, ha dacolva ezzel a figyelmeztetéssel ők is elolvasnák. Elsősorban azonban azon igyekszem, hogy azt a három kiemelkedő tudóst, akiknek a képmása márványtáblán az egyetem Dóm téri falára kerül, a szélesebb közönség számára mutassam be közöttünk élt hétköznapi emberekként - bármilyen kevéssé is voltak ők hétköznapiak. Tudományukról részletesen nem sokat, szakmai pontossággal még kevesebbet írhatok, ezt valamennyire pótolhatja a teljesítményük visszhangjáról szóló beszámoló. Ám nem csupán a tudomány arisztokratái voltak ők, hús-vér emberek is, érdekes személyiségek az emberi nagyság - olykor az emberi gyengeség - sajátos árnyalataival. Nem utolsósorban pedig egyetemi professzorok, amely foglalkozás közismerten az anekdoták kimeríthetetlen forrása. Nemcsak méltók tehát, hanem alkalmasak is arra, hogy egykori tanítványuk (aki előadásaikat összesen tizenöt szemeszteren át hallgatta, s évtizedekkel később egyikük helyét negyedszázadon át igyekezett a Domine, non sum dignus szorító érzésétől gyötörtetve betölteni) Kalmár Márton maradandó bronz emlékművének kiegészítéséül arcképüket a gyarlóbb papíron betűkből is megrajzolja.
Így hát - Múzsa, segíts!

kalmar_laszlo_redei_laszlo_szokefalvi-nagy_bela_matematikusok.jpg
redei_laszlo_matematikus.jpgRédei László

Rédei László 1900. november 15-én született Rákoskeresztúron. Apja postatisztként szolgált. Megpróbálkozott vasgyár létesítésével is, ez a vállalkozása azonban hamar csődbe jutott. Rédei Budapesten járt gimnáziumba, s matematikáról már korán elkezdett önállóan gondolkozni. Tizennégy éves korában rájött a komplex számok hatványozásának nevezetes De Moivre-féle képletére. Mindamellett - legalábbis így mesélte - osztályában csak a második legjobb matematikus volt, az elsőből meteorológus lett. Tény azonban, hogy 1918-ban pályadíjat nyert az Eötvös- versenyen, az akkori országos középiskolai matematikaversenyen, ahol évente két pályadíjat adtak ki. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát 1922-ben, s még abban az évben le is doktorált. Ezután egészen 1940-ig középiskolai tanár volt Miskolcon, majd Mezőtúron, végül Budapesten.
Rédei László tizennyolc éves iskolai működése alatt nemzetközi hírű tudóssá vált. Ebben az időszakban 35 tudományos közleménye jelent meg, ebből tíz a világ akkor legnagyobb tekintélyű (és egyik legrégebbi) matematikai folyóira­tában, a Journal für die Reine und Angewandte Mathematik-ban. 1932-ben lett egyetemi magántanár a debreceni egyete­men, ezután pedig Humboldt-ösztöndíjat kapott, s Göttingában tölthetett egy évet. 1940-ben megkapta az akkori leg­magasabb hazai szakmai kitüntetést, a Kőnig Gyula érmet. De még ugyanannak az évnek az első felében is elutasító választ kapott egyetemi alkalmazás iránti kérvényére. Ekkor szólt közbe a történelem. A Szegedre 1921-ben ideiglenesen áttelepült Ferencz József Tudományegyetem visszatért Kolozsvárra, s a kormányzat Szegeden de iure új egyetem alapítását határozta el. Ennek a geometriai tanszékére kapott meghívást Rédei, jóllehet addigi kutatási eredményei zömét a számelméletben érte el. Hogy a geometriát sem kényszerből csinálta, arról tanúskodik a hatvanas években először német, majd angol nyelven is megjelent könyve az euklideszi és a nem-euklideszi geometriáról. Igazán kiemelkedő kutatói és tanítói eredményeit azonban az algebra területén érte el.
Századunk első felében az iskolákban "matematika" helyett "számtan és mértan" -ról, esetleg "mennyiségtan" -ról beszéltek, a matematika egyik fontos ágát, az algebrát pedig "betűszámtan"-nak nevezték. Ez a szó azt érzékeltette, hogy a számtantól, a számokkal való számolástól eltérően az algebrában a számok jeleivel - rendszerint betűkkel - végzünk műveleteket (összeadást, szorzást, stb.). Az algebra a jelek kezelésének művészete - írja Garrett Birkhoff amerikai tudós. Ám a jeleket nem öncélúan kezeljük, hanem azért, hogy a számokon és más dolgokon végzett műveletekről egyre többet tudjunk, és ezt a tudást felhasználjuk a környező világ vagy éppen saját gondolkodásunk törvényeinek a megértésére. Az algebra a műveletekkel ellátott halmazok vizsgálata - mondja erről Rédei. Az előző meghatározás az algebra módszerét, az utóbbi a tárgyát hangsúlyozza, s a kettő együtt valamelyest képet ad a 20. századi algebráról. Korábban az egyenletek és egyenletrendszerek megoldásának tudományát nevezték algebrának. A szemléletváltás döntő pillanata Bartel L. van der Waerden holland-német matematikus korszerű és rendkívüli hatású algebrakönyvének megjelenése volt 1931-ben. Rédei ezt a könyvet első szegedi évei alatt tanulmányozta át, s az újfajta algebrának (a "modern algebrának", ahogyan sokáig nevezték) azonnal híve és hamarosan mestere lett, olyan mértékben hogy 1954-ben kiadott, hatalmas anyagot felölelő algebrakönyvében annak szemléletét már tovább is fejlesztette. E sorok írója számára nem kétséges, hogy Rédeinek ez a könyve megjelenésének időszakában a legfejlettebb algebrai gondolkodást tükrözte, ám e nézet szakmai érvekkel való alátámasztásával nem lenne illendő terhelni a mégoly érdeklődő olvasót sem. A könyvet, amely néhány év múltán németül, majd angolul is megjelent, két további, szűkebb kérdésköröknek szentelt algebrai monográfia követte. Később ezek angol fordítása is napvilágot látott. E művek egyikéről legnevesebb élő matematikusunk, Lovász László nemrégiben vette észre, hogy eredményei jól hasznosíthatók a kombinatorika és a geometria egy manapság sokat vizsgált határterületén.
Egy tudós élete könyvein kívül tudományos cikkeiben és nem utolsósorban tanítványaiban folytatódik. Rédei mintegy 150 megjelent dolgozata közül itt csak egyet említünk. 1950-ben tette közzé a nagy presztízsű svéd folyóiratban, az Acta Mathematica-ban a következő tétel bizonyítását: az ikozaédercsoport az egyetlen olyan véges egyszerű csoport, amely másodfokban nem-kommutatív. A tétel a magasabb algebrában járatlan olvasó számára kínaiul hangzik, a beavatottak számára azonban egyaránt fontos és szép. A szépsége nem annyira megfogalmazásában, inkább bizonyításában rejlik, amelyet brüsszeli csipkéhez szoktak hasonlítani, finomsága és bonyolultsága miatt. Fontos felfedezés is a tétel, mert általa egy reménytelennek tűnő, fél évszázada tetszhalott matematikai problémát mozdított ki a holtpontról Rédei. A nagy áttörést a probléma vizsgálatában a Rédei tételét felhasználó japán Michio Suzuki munkájára támaszkodva amerikai matematikusok érték el 1963-ra, s Rédei még megérhette a teljes megoldást; ezt 1978-ban jelentették Helsinkiben, a matematikai világkongresszuson. A problémáról csak annyit, hogy rejtett - bár a szakemberek számára régóta ismert - kapcsolata van azzal a sokak számára örvendetes ténnyel, hogy a közép-iskolában csak a másodfokú egyenlet megoldóképletét tanítják, de még az egyetemen is legfeljebb a harmad- és negyed-fokúét, mert az ötöd- és magasabbfokú egyenleteknek igazolható módon nem is létezik megoldóképletük. Ami pedig a tanítványokat illeti, a jó hírnevű szegedi algebrai műhely munkásai mind szellemi leszármazottai Rédeinek, emellett a további hazai algebristák immár korosodó nemzedékének számos tagja, meg több korán eltávozott kiváló matematikus (így a debreceni Szele Tibor és Kertész Andor, meg a budapesti Steinfeld Ottó) ugyancsak Rédei személyes hatása, előadásai és könyvei alapján indult el a pályán. Német, angol, holland tudósok is vallják Rédei-tanítványnak magukat, s személyes tapasztalataim szerint neve amerikai algebristák körében is jól cseng.
1967 végén Rédei László elköltözött Szegedről, a Magyar Tudományos Akadémia budapesti matematikai kutatóintézetébe ment át, az algebrai osztály vezetőjének. Néhány év után nyugalomba vonult, ám a "nyugalom" csak abban állt, hogy minden idejét utolsó kedvenc témája kidolgozására fordíthatta. Erről már csak posztumusz könyve jelenthetett meg. 1980. november 21-én hunyt el.
 

Kalmár László

 
A Somogy megyei Edde községhez tartozó Alsó-Bogát pusztán született 1905. március 27-én, ahol apja urasági inté­ző - ma divatos szóval menedzser - volt egy nagybirtokon. Ötéves kisgyerekként tudása alapján egyből az egytanerős elemi iskola második osztályába vették fel. Nagyon élvezte az osztatlan iskolát: mindig azt figyelte, mit tanulnak a "nagyok". (A kicsik tananyagát úgyis tudta.) Apja korán meghalt, s a család maradéka Budapestre került. Kalmár ott járt gimnáziumba, s tizenöt éves korában Svájcban is vendégeskedett három hónapot, jótékonysági akció keretében egy gazdálkodó csa­ládjában. A jószág őrzése közben itt értette meg egy felsőbb matematikai szakkönyvből Lindemann nevezetes tételének bizonyítását. A tétel azt mondja ki, hogy nincs olyan egész számokkal és alapműveletekkel felírható egyenlet, amelyet megoldva éppen a pi-t (a kör területképletében álló számot) kapnánk.
1922-ben Kalmár is pályadíjat kapott az Eötvös-ver­senyen, ő is a budapesti bölcsészkarra járt (akkor a matemati­ka oda tartozott), s diplomája megszerzésének évében, 1927­ben ő is doktorált. Még abban az évben a szegedi egyetemre került, az elméleti fizika tanszékére, 1930-ban pedig Riesz Frigyes és Haar Alfréd közös adjunktusa lett. Minden érdekel­te, ami matematika, de nem csak az: a Szegedi Fiatalok Művé­szeti Kollégiuma is, olyannyira, hogy az e legendás intéz­mény belső köréhez tartozó Árvay Erzsébet tanárjelölt tanít­ványát vette feleségül.
Kalmár is 1932-ben szerzett magántanári címet. Neve szak­mai körökben addigra már ismertté vált. 1929-ben, rövid göt­tingai tanulmányútja során ugyanis egy szemináriumi beszél­getésen olyan megjegyzést tett, amelyből a jelenlévők - köz­tük a századelő talán legnagyobb matematikusa, David Hil­bert (1862-1943) - számára kiderült, hogy a 24 éves magyar mélyebben érti a számfogalom felépítését, mint akármelyi­kük. (Ezt Edmund Landau Grundlagen der Analysis című 1930-ban megjelent klasszikus monográfiájának előszavából tudjuk.)
Érdeklődése már ekkor a matematikai logika felé fordult, amely azokban az években igazi forradalmon ment át. Ezt talán a geometria forradalmához hasonlíthatjuk, amely száz évvel korábban Bolyai János és Nyikolaj Ivanovics Loba­csevszkij nagy felfedezésével indult. Míg azonban a geomet­ria megújításához több mint fél évszázad kellett, a matemati­kai logika néhány év alatt gyökeresen megváltozott. Ebben a "hadjáratban" Kalmár az éllovasok egyike volt. Gondolatait a továbbiakban majd valamivel részletesebben ismertetjük. Jól­lehet a Kalmár által művelt matematika idegen volt mesterei, Riesz és Haar számára, eredményeit senki sem becsülte le. A Kőnig Gyula érmet már 1936-ban elnyerte. Professzori kine­vezésére mégis 1947-ig kellett várnia, adjunktusként (docen­si státus akkoriban nem létezett).
kalmar_laszlo_matematikus.jpgKalmár László
Ötven éves volt, amikor pályát módosított - legalábbis so­kan így látták, és nem csak az avatatlanok. A negyvenes évek folyamán a matematikai logika képletei mögött rejtőző Ige testté lett: Neumann János és munkatársai műhelyéből kike­rültek az első működő számítógépek. Országunkban Kalmár volt az a tudós, akinek az agya készen állt a számítógépek tu­dományának befogadására és továbbfejlesztésére. Kalmár el­fogadta a kihívást: élete következő, egyben utolsó két évtize­dét a hazai számítástudomány és számítástechnika felvirágoz­tatására fordította. A virágok valójában csak jóval később je­lentkeztek. Az első "rügy" azonban Szegeden már az ötvenes évek végén kipattant. Ez az M3 volt, a hatalmas termet betöl­tő szörnyeteg, temérdek "rádiólámpájával" (Szüleim és kor­társaik még így nevezték az elektroncsöveket. A számítógé­pekben ezeket hamarosan felváltották a tranzisztorok, majd a chipek.), körülbelül akkora teljesítménnyel, mint a 80-as évek slágere, a jó emlékű Commodore 64. De működött! És ezen a gépen képezte ki Kalmár, meg a többi matematikus oktató azokat a diákokat, akiket ma a magyar számítástechni­ka alapító atyái (és anyái) között emlegetnek. Ő tette Szegedet évtizedekre a hazai számítástechnikai oktatás első számú bázisává, amelynek hatása a többi egyetemre is kisugárzott. Hogy örülhetne ma Kalmár a világhódító magyar szoftverek, a Graphisoft meg a Recognita sikereinek!
kalmar_laszlo_kibernetika.jpgKalmár László a Kalmár-féle logikai géppel
A számítástudománnyal együtt indult a vezérléstudomány, mára már-már elfeledett nevén a kibernetika, amely azt pró­bálta megragadni, mi a közös a számítógépek, az élőlények és a társadalmak működésében. Az akkori hivatalos filozófusok hamar rá is ragasztották a "burzsoá áltudomány" címkét, mondván, hogy nem is lehet közös bennük, hiszen különbö­ző mozgásformákban működnek (!), másrészt pedig mind­egyiknek úgyis megvan a maga egyedül üdvözítő elméleté. A Szovjetunió szakemberei nem hagyták mágukat: kibernetika helyett "automatika és távmechanikát" mondtak, és csinálták tovább a kibernetikát. Kalmár Szegeden még csak át sem ke­resztelte: szemináriumot indított belőle, aztán Muszka Dáni­ellel együtt megcsinálta a kibernetikus katicabogarat, meg a logikai gépet, amelyeket "szegedi" jelzővel tart számon a tu­dománytörténet. Hazahozta a legnagyobb nyugati kutatók friss, azóta klasszikussá vált cikkgyűjteményét, az Automata Studies-t, amelyet olyan tisztelettel vettünk kézbe, mint geo­lógus a holdbeli kőzetet. Ez a könyv és Kalmár ezidőtájt írt cikkei indították el a mindmáig nemzetközi tekintélyű szege­di automataelméleti iskolát. Folyóiratot is alapított: a több mint harminc éves, mindmáig szegedi illetőségű Acta Cyber­netica - a magyar számítástudományi folyóirat - első főszer­kesztője volt.
Jó lenne, ha itt írhatnék Kalmár könyveiről is. Ám ő te­mérdek munkáját nem könyvírás mellett, hanem a helyett vit­te végbe. Az ötvenés években kiadott egyetemi jegyzeteit ugyan nemzedékek használták, de monográfikus összefogla­lásra már nem futotta az idejéből. Az Exodus 1942. évi év­könyvében nagy népszerűsítő cikket írt az axiomatikus mód­szer (lásd később!) előnyeiről és hátrányairól a matematika oktatásában. Ennek végén ezt olvassuk: "...meg kell írnom egy tankönyvet, amely az analízis elemeit a vázolt módszerrel tár­gyalja; majd erre is sor kerül, ha Isten úgy akarja". Kalmár 1975-ben vonult nyugalomba, ami - éppúgy, mint Rédeinél ­nála is csak az adminisztrációs kötelezettségek alóli felszaba­dulást jelentette, egyebekben változatlan energiával dolgo­zott tovább. Tankönyvét azonban már csak tanítványai ren­dezhették sajtó alá. 1976. augusztus 2-án hunyt el.
 

Szőkefalvi-Nagy Béla

 
Családneve egyes könyvei címlapján "Sz.-Nagy" alakban áll. Mi is használjuk ezt a rövidebb formát. Kolozsvárt szüle­tett 1913. július 29-én. Apja, Szőkefalvi Nagy Gyula (nem saj­tóhiba, kötőjel nélkül írta nevét) matematikatanár volt, ké­sőbb a geometria neves professzora Szegeden. A kisfiú kom­binatív képessége igen korán kiderült. Idézzük az apa feljegy­zését: "Körülbelül 6 éves lehetett Béla, amikor egy Richter-fé­le türelemjátékot kapott. Ez 7 kőből állott, amelyek megfele­lően egymás mellé helyezve négyzetet alkottak. A játékhoz mellékelve volt egy kb. 200 ábrát tartalmazó füzet. Ezek az ábrák kisebbített alakban olyan idomokat tüntettek fel, ame­lyekbe a 7 követ össze lehetett rakni. Egyik este kisfiam pró­bálkozott egy ábra kirakásával, amellyel egy ideig én is hiába kísérleteztem. Mivel 9 óra volt, a kisfiút imádkozás után le­fektettük és eloltottuk a villanylámpát. Kis idő múlva kisfiam megszólal és azt mondja, hogy ki tudja azt az ábrát rakni. Nem akartam hinni, s karomra véve az asztalhoz vittem és a lámpát felgyújtottam. Nagy volt a csodálkozásom; hogy kísér­letezés nélkül az ábrát azonnal kirakta." (A leírás alapján a Tangram néven ma is kapható játékról van szó.)
szokefalvi_nagy_bela.jpg1931-ben érettségizett Kolozsvárt, s szüleivel került Sze­gedre, ahol 1936-ban szerezte meg tanári diplomáját: Ő is doktori szigorlatot tett még ugyanabban az évben. Avatására azonban a következő évig várnia kellett, mert az a kormány­zó jelenlétében (sub auspiciis gubernatoris) történt: kor­mányzógyűrűs doktorátust szerzett. (Az államfői aranygyűrűt ma is érvényes régi törvény szerint csak az nyerheti el, aki a doktori cím megszerzéséig minden tantárgyból minden alka­lommal a legmagasabb osztályzatot kapja.) 1940-ben lett egyetemi magántanár, majd 1942-ben őt is kitüntették a Kő­nig-éremmel. Már 1939-től a tanárképző főiskola elődjének, a Polgári Iskolai Tanárképző Intézetnek volt tanára, s 1948-ben lett egyetemi tanár, hivatalosan az ábrázoló geometria pro­fesszora. Ekkor jött létre a második triumvirátus. Jegyezzük meg, hogy az ábrázoló geometria Haar Alfréd enyhén túlzó hasonlata szerint körülbelül olyan jelentőségű a matematiká­ban, mint az ízeltlábúak szaporodószerveinek morfológiája a biológiában. Kitudja már miért, sok éven át mégis önálló tan­széke volt egyetemünkön.
Szőkefalvi-Nagy Béla tudományos eredményeinek zömét a funkcionálanalízis területén érte el. A matematikának ez az ága a 20. század elején született, s egyik szülője éppen Riesz Frigyes volt, az első triumvirátus nagy egyénisége. Hogy mi is a funkcionál, arra íme egy földhözragadt példa. A mikor a vendéglőben a főúr asztalról -asztalra járva megállapítja a ce­chet, akkor - matematikus szemmel nézve - egy lineáris funkcionál különböző helyeken felvett értékeit számítja ki. Ugyanis az étlap jobboldalán álló számoszlop is, meg a fo­gyasztás is (pl: "volt 2 húsleves, 1 karfiolleves, 3 bécsi, 1 nagyfröccs és 2 korsó Leffe") egy-egy számsorozat, szakszóval vektor, s amit a főúr ezekkel a vektorokkal csinál, az meg az ún. skalárszorzás, ami a funkcionáloknak nevezett függvé­nyek értékei kiszámításának tipikus módja. Az étlapvektor a legelőkelőbb étteremben is legfeljebb néhány száz számot tartalmaz. Évszázadunk első harmadában kiderült azonban, hogy a modern fizikában, közelebbről az elemi részecskék vizsgálatában végtelen sok számból álló (persze nem akármi­lyen) vektorokkal célszerű számolni. Az ilyen, jól használható vektorok összességét nevezik Hilbert-térnek, s a funkcionála­nalízis a Hilbert-téren értelmezett, ugyancsak jól használható függvények (szakszóval: operátorok és funkcionálok) tudo­mánya.
Sz.-Nagy Bélát vonzotta az elméleti fizika, amely, akárcsak az algebra és a logika, az első világháború utáni időszakban rohamosan fejlődött. Nem véletlen hát, hogy tanítómesterét Riesz Frigyesben találta meg.
frigyes_riesz_jpeg.jpgRiesz Frigyes
A tanítványból néhány év alatt munkatárs, később szerzőtárs lett. Első monográfiája 1942­-ben jelent meg a Hilbert-tér lineáris operátorairól, s ezek el­méletének alapművévé vált, úgy hogy már öt évvel később új­ra kiadták az Egyesült Államokban, majd további húsz év múl­va megint megjelent. Második könyvét Riesz Frigyessel együtt írta francia nyelven Lecons d'analyse fonctionelle cím­mel. Ezt az 1952-ben publikált hatalmas művet négy éven be­lül angol, német és orosz nyelvre is lefordították, később ja­pánul és kínaiul, végül 1988-ban magyarul [!] is kiadták. Egy­két nyelven a világ minden egyetemi könyvtárában megtalál­ható. Magyar tanítványai mellett egy kiemelkedő képességű román matematikus, Ciprian Foias is csatlakozott Sz.-Nagy Béla kutatásaihoz. Vele együtt írta harmadik nagy művét a Hilbert-tér operátorainak harmonikus analíziséről 1967-ben ugyancsak francia nyelven, de ez a könyv is hamarosan meg­jelent angolul és oroszul.
Sz.-Nagy Béla hűségesen sáfárkodott az első triumvirátus hagyatékának egyik nagyszerű darabjával, az Acta Scientia­rum Mathematicarum folyóirattal, amelyet Riesz távozása után évtizedekig szerkesztett legendás szigorúsággal és apró­lékos figyelemmel. Ő is alapított folyóiratot: az Analysis Mat­hematica, a magyar és az orosz (korábban szovjet) tudomá­nyos akadémia közös kiadványa, immár negyedszázados múltra néz vissza. 1983-ban nyugalomba vonult, de az egyete­mi és akadémiai életben élete végéig részt vett. 1998. decem­ber 21-én hunyt el.
Szólj hozzá

szegedi tudományegyetem kibernetika Lovász László Neumann János Lovász László matematikus David Hilbert Riesz Frigyes Szőkefalvi-Nagy Béla Kalmár Márton